วันที่   15   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 8  นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ห้องโตนงาช้าง
08.30-12.00 น.
  - คลินิกนิเทศออนไน์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางดลพรรณ ทองแดง
ห้องโตนงาช้าง
13.00-16.30 น.
  - คลินิกนิเทศออนไลน์ครั้ง ที่ 3 โครงงานคุณธรรมสู่กิจกรรมสร้างคนดี
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางขนิษฐา หนูแป้น