วันที่   16   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 8  นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์