วันที่   17   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
13.00-16.30 น.
  - จัดเตรียมห้องประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ สพป.สงขลา เขต 2
  - ขอใช้
 160  นางสุมาลี บุญรัศมี
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 8  นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์