วันที่   10   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องโตนงาช้าง
08.30-12.00 น.
  - ประชุมประธานกีฬาแต่ละประเภท
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางศรีวิภา หิรัญสถิตย์