วันที่   18   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ สพป.สงขลา เขต 2
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 160  นางสุมาลี บุญรัศมี