วันที่   24   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโกเมน
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส ประจำปี 2567
  - ขอใช้
 7  นางธัญรดี มุณีกุล
ห้องประชุมโกเมน
13.00-16.30 น.
  - การประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) คร้ังที่ 2
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 5  นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี