วันที่   20   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - ประชุมรับฟังคำชี้แจง การใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( SCS )
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวนุชาดา คงสะอาด