วันที่   19   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
13.00-16.30 น.
  - ประชุมกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาลูกเสือ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 20  นางพรรณภัชร์ เลิศฤทธิ์สาคร