[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
นายมนัสวี อุตรภาศ


ชื่อนวัตกรรม
สื่อประสมเรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | แชร์  เข้าชม 192
ประเภทนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2562
ชื่อผู้พัฒนา นายมนัสวี อุตรภาศ
หน่วยงาน โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร   สังกัด   สพม. เขต 11
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
การนำสื่อประสมมาจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์นั้น นอกจากจะ
เป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี แล้วยังเป็นแรงจูงใจและเป็นการเสริมแรงในการเรียนทำให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนเรียนด้วยความตั้งใจ ต้องการที่จะเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ซึ่งนำไปสู่ การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นแนวทางหนึ่งที่มี
คุณภาพในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันอีกด้วย จากสภาพปัญหาและ
ความสำคัญดังกล่าว (พัชรี เรืองสวัสดิ์, 2554 : บทนำ)
ด้วยเหตุนี้ จึงได้สร้างสื่อประสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้
เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นเพื่อเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
ช่วยพัฒนาความคิด และช่วยกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ต่อไป
นอกจากนี้ยังต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้สื่อประสม
อีกด้วย
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1)สร้างสื่อประสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้
เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้สื่อประสม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1 ศึกษาหลักการ เทคนิค และกระบวนการสร้างสื่อประสม
2 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3 สร้างสื่อประสม ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาเพื่อจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 16 แผน
4 นำสื่อประสมที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
5 นำสื่อประสมมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้
1. ดำเนินการทดสอบก่อนใช้สื่อประสม กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 28 คนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สื่อประสม ตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 แผน ได้แก่
1.1 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 3 ชั่วโมง
1.2 การนำไปใช้ จำนวน 13 ชั่วโมง
2. นวัตกรรมที่เลือกใช้ จำนวน 3 ชุด/กิจกรรม ได้แก่
2.1 ใบกิจกรรม
2.2 เกมจิ๊กซอว์ต่อสมการ
2.3 โปรแกรม Kahoot
การวัดและประเมินผล
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งใช้สำหรับทดสอบนักเรียน
ก่อนและหลังใช้สื่อประสม เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
-
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
การสร้างสื่อประสม เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เนื้อหาที่ใช้ประกอบการ
สร้างครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ได้แก่
1. ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 3 ชั่วโมง
2. การนำไปใช้ จำนวน 13 ชั่วโมง


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883