[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
24 คน
สถิติเดือนนี้
235 คน
สถิติปีนี้
2998 คน
สถิติทั้งหมด
45972 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  1 คู่มือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การพัฒนาการเรียนรู้สู่การพัฒนาการคิด สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        นวตกร   นางมาลี พิณสาย
        หน่วยงาน   สพป.สระแก้ว เขต 1  สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 499

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

        นวตกร   นางรันดร ปากอุตสาห์
        หน่วยงาน   โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร  สังกัด   สพม. เขต 20    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 3649

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

        นวตกร   นางรันดร ปากอุตสาห์
        หน่วยงาน   โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร  สังกัด   สพม. เขต 20    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 501

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมบูรณาการผ่านสื่อชุดอาเซียนหรรษาส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

        นวตกร   รัศมี อ่วมน้อย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง  สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2    ปีที่พัฒนา   2556
        ประเภทนวัตกรรม    สื่อการเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1819

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

        นวตกร   รัศมี อ่วมน้อย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง  สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 2216

        ชื่อนวัตกรรม  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมบูรณาการประกอบหนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน” ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

        นวตกร   รัศมี อ่วมน้อย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง  สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2    ปีที่พัฒนา   2555
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 2040

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดฝึกอบรมครู เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

        นวตกร   ระเบียบ สิทธิชัย
        หน่วยงาน   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัด   สพป.น่าน เขต 2    ปีที่พัฒนา   2554
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 3555
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883