[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง นางสาวศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี นางอำนวยพร สอิ้งทอง นางสุทธิรัก มหาเมฆ นางสาวเจติยา ดากระบุตร นายจักรพงศ์ พลายจั่น . (2562). การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
                 ผลงานฉบับเต็ม
  เข้าชม 285 | แชร์   


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883