[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
นายวิชิต เหลาทอง นางสาวกรรณิการ์ เด่นดวง นางเพ็ญศรี จิตจันทร์ นายเกรียงไกร อ่อนมิ่ง นายอภินันท์ ชมเชย . (2562). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐาน บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มบ่อทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
                 ผลงานฉบับเต็ม
  เข้าชม 201 | แชร์   


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883