[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
ฤทัยรัตน์ ไทยเลิศ. (2561). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWDL ในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน4 ค32102 เรื่องลำดับเลขคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                 บทคัดย่อ
  เข้าชม 403 | แชร์   


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883