[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
ศศิเพ็ญ คงสุข. (2560). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองวิทยาคม โดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดสำเร็จรูปออนไลน์
 
  เข้าชม 193 | แชร์   


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883