[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเดือนนี้
1082 คน
สถิติปีนี้
15207 คน
สถิติทั้งหมด
41724 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 807 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   พิมพา ตามี่
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1666 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สำนักงานเชตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นายศิริพจน์ พรมหล่อ นางสาวจินตนา ครองยุทธ
        หน่วยงาน   สพป.อุบลราชธานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 290 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ร่วมกับแอพพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววัฒนศิริ ชมหมู่
        หน่วยงาน   สพม. เขต 8    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 257 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

        ชื่อผู้วิจัย   นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง นางสาวศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี นางอำนวยพร สอิ้งทอง นางสุทธิรัก มหาเมฆ นางสาวเจติยา ดากระบุตร นายจักรพงศ์ พลายจั่น
        หน่วยงาน   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 260 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

        ชื่อผู้วิจัย   นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 209 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววรัญญา นิลรัตน์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 263 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883