[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
1106 คน
สถิติปีนี้
8185 คน
สถิติทั้งหมด
51159 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การสำรวจเพื่อสร้างพิกัดทางภูมิศาสตร์ การแปรรูปสารสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องยาทางการแพทย์ในเขตป่าเขาจังหวัดร้อยเอ็ด

        ชื่อผู้วิจัย   วรรณภา อ่างทอง
        หน่วยงาน   สพม. เขต 27    ปีที่สำเร็จ   2563

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 130 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์

        ชื่อผู้วิจัย   นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ
        หน่วยงาน   สพป.สงขลา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 189 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ. (ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี/เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)

        ชื่อผู้วิจัย   ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2563

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 395 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการเขียนแผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        ชื่อผู้วิจัย   กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน
        หน่วยงาน   สพม. เขต 25    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 525 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ทวีปแอฟริกา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางเตือนใจ สมคิด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 439 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานวิจัย การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางเตือนใจ สมคิด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 613 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานวิจัย การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        ชื่อผู้วิจัย   เตือนใจ สมคิด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 305 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/42 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883