[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
21 คน
สถิติเดือนนี้
816 คน
สถิติปีนี้
816 คน
สถิติทั้งหมด
43790 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นายรอง ปัญสังกา นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง นายประวิทย์ น้อยบัวทอง นายวีระเดช มณีนพ นางพิมพา ผิวพันธมิตร นางสาวดุษฤดี อุปฮาต นางหทัยชนก กัลป์ชัย นางสาวธณัฐชา ปัญสังกา นางสาวสาวเจนจิรา แสนดี
        หน่วยงาน   สพป.เลย เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 911 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   นายกรุงศรี ศิริปะกะ นางสาวนพวรรณ ชุมพล
        หน่วยงาน   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 232 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษาผลการใช้ชุดสาธิตความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

        ชื่อผู้วิจัย   นายปิยพงศ์ หนูดำ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 212 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาบทเรียน e – learning เรื่องระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคงคาประชารักษ์

        ชื่อผู้วิจัย   นายกิตติศักดิ์ สกุลหนู นางสาวจันทนา หีดเสน
        หน่วยงาน   สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 237 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษาผลการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active online สำหรับนักเรียนการศึกษาทางเลือก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

        ชื่อผู้วิจัย   นายวรกร สุวรรณ์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 13    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1344 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจเพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววรรณี รัตนเลิศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 16    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 449 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา ของครูโรงเรียนประณีตวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายคมสัน ณ รังษี นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 17    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 270 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883