[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
18 คน
สถิติเดือนนี้
813 คน
สถิติปีนี้
813 คน
สถิติทั้งหมด
43787 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education) ภายใต้ หัวข้อ หุ่นยนต์ทางเลือกแห่งอนาคต

        ชื่อผู้วิจัย   นายวงค์ณภา แก้วไกรษร นางนันทรัตน์ แก้วไกรษร นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
        หน่วยงาน   สพม. เขต 20    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 226 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตร์

        ชื่อผู้วิจัย   นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 271 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวชัญญา ศรีม่วง
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 219 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดนดิน

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววิชุดา มาลาสาย
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 208 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

        ชื่อผู้วิจัย   นางประภาพรรณ สุนันธรรม นางซารัญฎา ผลจันทร์ นายวัฒนา สุริวรรณ์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 230 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ด้วยกิจกรรม 3 ประสาน

        ชื่อผู้วิจัย   นายประภัทร์ กุดหอม นางสาววารุณี หงษ์ภู นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 240 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

        ชื่อผู้วิจัย   นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์ นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 231 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883