[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
809 คน
สถิติปีนี้
809 คน
สถิติทั้งหมด
43783 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การเสริมสร้างทักษะชีวิตและจิตสำนึกรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

        ชื่อผู้วิจัย    นางสาวสมใจ อุดมศรี นายอิทธิชัย ประธาน นางสาวนงลักษณ์ ชาญนรา นายปนิวัตร เส้นเกษ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 240 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะโฟนิกส์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

        ชื่อผู้วิจัย   นายก็ก่อ พิสุทธิ์ นางสาวกัลยรัตน์ ชาวันดี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 277 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววิไลภรณ์ เตชะ นางลัดดา สีนางกุ นางสาวชลดา ตะกะศิลา
        หน่วยงาน   สพม. เขต 27    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 281 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศโดยกระบวนการวิจัย (Research Base Supervision) เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
        หน่วยงาน   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 248 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดสอนหนูเป็นเด็กดีด้วยกระบวนการ "QPAR" เพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อำเภอเขาค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
        หน่วยงาน   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 219 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามแนว Active Learning ในวิชาการศักษาค้นคว้าอิสระ (IS) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

        ชื่อผู้วิจัย   นางสุรินทร วังคะฮาด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 27    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 251 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการสอนอ่านเชิงวิพากย์ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

        ชื่อผู้วิจัย   นางฮาซานะห์ บินมะอุง นางฟาฏิมาฮ บากา นางปาดีละห์ อารง นางมาวียะ มะเกะ นางสาวมารียา เจ๊ะบือราเฮง นางซารีพะห์ เจ๊ะเมาะ นายลาภวัต บุญธรรม
        หน่วยงาน   สพป.นราธิวาส เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 216 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883