[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
21 คน
สถิติเดือนนี้
816 คน
สถิติปีนี้
816 คน
สถิติทั้งหมด
43790 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ผ่าน GeoGebra Applet สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววิไลวรรณ สีแดด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 32    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 215 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการบูรณาการคณิตศาสตร์กับสุขศึกษา “ฉลาดซื้อ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นางโสภิดา จิตต์ใจฉ่ำ
        หน่วยงาน   สพป.นนทบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1658 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางบำเพ็ญ หนูกลับ
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 255 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

        ชื่อผู้วิจัย   นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย นางพรรณนภา เขียวน้อย นางปฤทัย อำมฤทธิ์ นางสาวพวงรัชต์ เพชรา นายพิชิตชัย สุขเอก นายสุพจน์ เปลี่ยวสงัด
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 7540 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนแบบบ่งชี้ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

        ชื่อผู้วิจัย   นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง นายสุพจน์ สอนวงแก้ว นางรุ่งนภา สังสอาด
        หน่วยงาน   สพป.นครราชสีมา เขต 6    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 252 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การสร้างชุดการสอนแนะแนวอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายธนา สำรวมจิตร นายณัฐพงศ์ ลามี นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 32    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 541 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง วิทยาศาสตร์กับวิถีชีวิตในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา
        หน่วยงาน   สพม. เขต 32    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 210 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883