[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
21 คน
สถิติเดือนนี้
816 คน
สถิติปีนี้
816 คน
สถิติทั้งหมด
43790 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านสร้างหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร นายวุฒิชัย ภูดี
        หน่วยงาน   สพป.นครพนม เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 216 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคนิคการสอนแบบ KWDL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

        ชื่อผู้วิจัย   นายพลวิสันติ์ สิงหาอาจ นายทิวา สมนึกในธรรม
        หน่วยงาน   สพม. เขต 32    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 214 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ "ลำไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น" ส่งเสริมการประกอบอาชีพทำสวนลำไยสำหรับนักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวศิริพรรณ ไชยา นางสาวศิริพรรณ ไชยา และคณะ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 34    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 309 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        ชื่อผู้วิจัย   นางอัญชลี เลิศล้ำ นายธนกฤต เลิศล้ำ นายปิยพล คันทะ นายสาธิต ชุมของ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 34    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 242 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นายประยงค์ มาแสง
        หน่วยงาน   สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 219 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   นายธนเสฏฐ สุภากาศ
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 853 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และศิลปะเป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   นายธนเสฏฐ สุภากาศ และคณะ นางเครือวัลย์ สุมงคลเจริญ และคณะ
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 816 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883