[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
1083 คน
สถิติปีนี้
15208 คน
สถิติทั้งหมด
41725 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววรรณี รัตนเลิศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 16    ปีที่สำเร็จ   2563

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 511 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศแบบ PDER เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   บำเพ็ญ หนูกลับ
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 263 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        ชื่อผู้วิจัย   นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 303 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        ชื่อผู้วิจัย   นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 200 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

        ชื่อผู้วิจัย   นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 248 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ชุดการเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาหุ่นยนต์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

        ชื่อผู้วิจัย   นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 919 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        ชื่อผู้วิจัย   นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 704 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883