[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
809 คน
สถิติปีนี้
809 คน
สถิติทั้งหมด
43783 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community : PLC)

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
        หน่วยงาน   สพป.ขอนแก่น เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 248 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางวิจิตรา โคตรบัญชา นางแสงไทย ดวงปากดี นางกาญจนา วรพันธ์ นายสุทัด ช่างนอก นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์
        หน่วยงาน   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 298 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง31231) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

        ชื่อผู้วิจัย   ปาณิสรา สิงหพงษ์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1189 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางบุศราวดี หนูเสือ
        หน่วยงาน   สพป.สงขลา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 400 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์

        ชื่อผู้วิจัย   อรนุช มั่งมีสุขศิริ
        หน่วยงาน   สพฐ.    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 293 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การวิจัยและพัฒนาแนวทางการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนประจำพักนอน ภาคเหนือ

        ชื่อผู้วิจัย   นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
        หน่วยงาน   สพฐ.    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 2358 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้แอพพลิเคชั่น GeoGebra ประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        ชื่อผู้วิจัย   วันเฉลิม บุญเกษม
        หน่วยงาน   สพม. เขต 20    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 923 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/32 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883