[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
9 คน
สถิติเดือนนี้
1112 คน
สถิติปีนี้
8191 คน
สถิติทั้งหมด
51165 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยตามแนวคิด Active Learning ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

        ชื่อผู้วิจัย   อมฤดา พงษ์ศักดิ์
        หน่วยงาน   สพป.นนทบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 5 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   ยุพิน รอดประพันธ์
        หน่วยงาน   สพป.นครสวรรค์ เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 3 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรเยาวชนรู้เท่าทันสื่อตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

        ชื่อผู้วิจัย   ปทิตตา รอดประพันธ์
        หน่วยงาน   สพป.นครสวรรค์ เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2558

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 5 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนากระบวนการคิด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   รัตนชนก รัตนภูมิ
        หน่วยงาน   สพป.นครสวรรค์ เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 3 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        ชื่อผู้วิจัย   สิริพร พรหมประสาท
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 3 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

        ชื่อผู้วิจัย   จำเนียร แซ่เล่า
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 3 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครราชสีมา

        ชื่อผู้วิจัย   นันท์นภัส วิกุล
        หน่วยงาน   สพป.นครราชสีมา เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 4 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883