[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
1083 คน
สถิติปีนี้
15208 คน
สถิติทั้งหมด
41725 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

        ชื่อผู้วิจัย   ธนเสฏฐ สุภากาศ
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1000 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อพัฒนานักเรียนในรายวิชาการตลาดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

        ชื่อผู้วิจัย   ศศิเพ็ญ คงสุข
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 161 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองวิทยาคม โดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดสำเร็จรูปออนไลน์

        ชื่อผู้วิจัย   ศศิเพ็ญ คงสุข
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 170 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เรื่อง นักเรียนไม่ส่งงานในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

        ชื่อผู้วิจัย   ศศิเพ็ญ คงสุข
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 148 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4

        ชื่อผู้วิจัย   นายนิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 605 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

        ชื่อผู้วิจัย   นิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 185 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โดยการจัดการเรียนรู้แบบจับคู่

        ชื่อผู้วิจัย   ฤทัยรัตน์ ไทยเลิศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 704 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883