[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
1083 คน
สถิติปีนี้
15208 คน
สถิติทั้งหมด
41725 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWDL ในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน4 ค32102 เรื่องลำดับเลขคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

        ชื่อผู้วิจัย   ฤทัยรัตน์ ไทยเลิศ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 374 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เรื่องทวีปอเมริกาใต้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

        ชื่อผู้วิจัย   สมศักดิ์ โกฐาคาน
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 325 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

        ชื่อผู้วิจัย   สมศักดิ์ โกฐาคาน
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 289 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การวินิจฉัยแนวคิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินตนเอง รายวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.4

        ชื่อผู้วิจัย   วรวัฒน์ ศีลบุตร
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 303 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   วิจิตตา อำไพจิตต์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 287 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   วิจิตตา อำไพจิตต์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 260 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        ชื่อผู้วิจัย   วิจิตตา อำไพจิตต์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 158 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883