[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
9 คน
สถิติเดือนนี้
1112 คน
สถิติปีนี้
8191 คน
สถิติทั้งหมด
51165 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา

        ชื่อผู้วิจัย   ปราโมทย์ แสนกล้า
        หน่วยงาน   สพป.นครราชสีมา เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 2 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่2 จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

        ชื่อผู้วิจัย   สุรีกร ทะนาไธสง
        หน่วยงาน   สพป.นครราชสีมา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 2 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        ชื่อผู้วิจัย   นเรศ ปู่บุตรชา
        หน่วยงาน   สพป.นครพนม เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

        ชื่อผู้วิจัย   ขนิษฐา ราชเพ็ชร
        หน่วยงาน   สพป.ตรัง เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Appnoach) ควบคู่สารนิทัศน์ โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านรวมมิตร

        ชื่อผู้วิจัย   นันทิยา ชัยชนะเลิศ
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การศึกษาผลการใช้วีดิทัศน์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง จังหวัดชุมพร

        ชื่อผู้วิจัย   ทรงสุดา น้ำจันทร์
        หน่วยงาน   สพป.ชุมพร เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 2 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        ชื่อผู้วิจัย   ธนพร เจริญสมบัติ
        หน่วยงาน   สพป.ชัยภูมิ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883