[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
1083 คน
สถิติปีนี้
15208 คน
สถิติทั้งหมด
41725 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการใช้เครื่องมือช่างโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 (แผนการเรียนช่าง) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวนันทวัน เกิดนอก
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 138 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ปัญหาการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวประภา พิทักษ์ตติวงศ์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 166 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 221 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

        ชื่อผู้วิจัย   วิจิตตา อำไพจิตต์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2558

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 638 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

        ชื่อผู้วิจัย   วรรณภา อ่างทอง
        หน่วยงาน   สพม. เขต 27    ปีที่สำเร็จ   2563

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 671 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
        หน่วยงาน   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 339 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายนิรันดร์ บุญศรี นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ นางสาวจันทิมา กุลศรี นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ นายชิตพล สะอาด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 42    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 883 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883