[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเดือนนี้
1082 คน
สถิติปีนี้
15207 คน
สถิติทั้งหมด
41724 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาติที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

        ชื่อผู้วิจัย   นายอุรชาติ หนูนุ่น นายปิยพงศ์ หนูดำ นางจินดาพร หนูดำ นางฟาริดา ด้วงดล
        หน่วยงาน   สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 188 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน และการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวพูนพิสมัย มีลาภ นางประภา ทั่วจบ นางกิตธีรา กอสุนทร นางสาวศิริกาญจน์ การตรง นางสาวมาลัยพร สระทองจันทร์
        หน่วยงาน   สพม. เขต 8    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 276 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนบ้านสันดาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

        ชื่อผู้วิจัย   นางศศิธร บุตรเมือง
        หน่วยงาน   สพป.สมุทรสาคร    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 269 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม

        ชื่อผู้วิจัย   นางสิริรัชต์ แก้วงาม
        หน่วยงาน   สพป.สมุทรสงคราม    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 353 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม นางยลรดี ทองธรรมชาติ นางสาวรอฮาหนี แดงเหม นางยูฮาหรา ศรีจันทร์
        หน่วยงาน   สพป.สตูล    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 632 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

        ชื่อผู้วิจัย   นายบรรพต แสนสุวรรณ
        หน่วยงาน   สพป.สกลนคร เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 197 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการสอนแบบโครงการ ระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   นางกนิษฐา สวยสด
        หน่วยงาน   สพป.ลำปาง เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 193 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883