[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
88 คน
สถิติเดือนนี้
1103 คน
สถิติปีนี้
8182 คน
สถิติทั้งหมด
51156 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  รายงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        ชื่อผู้วิจัย   นางภูริยา อารีย์วงศ์
        หน่วยงาน   สพป.ตรัง เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 147 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการทางสมอง( BBL) ประกอบชุดฝึกเขียนเรียงความที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวมาลินี สร้อยดอกไม้
        หน่วยงาน   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 116 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการแจกลูกสะกดคำด้วยสระโอะและสระโอ โดยใช้ แบบฝึกทักษะการสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ชื่อผู้วิจัย   นางประไพ กุมภีพงษ์
        หน่วยงาน   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 146 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม(STS approach)

        ชื่อผู้วิจัย   นางดารณี พงษ์สบาย
        หน่วยงาน   สพม. เขต 25    ปีที่สำเร็จ   2558

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 142 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รอบรั้วอาเซียน ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   นางเอื้อมพร สงวนวงษ์
        หน่วยงาน   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 146 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        ชื่อผู้วิจัย   นางพัทธนันท์ โฉมศรี
        หน่วยงาน   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 146 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  พันธุ์ข้าวพื้นถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ : ภูมิปัญญาการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของชุมชนและการสร้างระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิด จังหวัดร้อยเอ็ด

        ชื่อผู้วิจัย   วีระ อ่างทอง
        หน่วยงาน   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2563

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 204 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883