[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
1081 คน
สถิติปีนี้
15206 คน
สถิติทั้งหมด
41723 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

        ชื่อผู้วิจัย   นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข
        หน่วยงาน   สพป.นครราชสีมา เขต 7    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 364 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐาน บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มบ่อทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย    นายวิชิต เหลาทอง นางสาวกรรณิการ์ เด่นดวง นางเพ็ญศรี จิตจันทร์ นายเกรียงไกร อ่อนมิ่ง นายอภินันท์ ชมเชย
        หน่วยงาน   สพป.ชลบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 168 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการสอนของครู โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        ชื่อผู้วิจัย   นิภาพรบินสัน
        หน่วยงาน   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 945 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

        ชื่อผู้วิจัย   นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ นางวรางค์ ราชนิยม นางสาวสาริยา ยอดวารี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 383 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางอรวรรณ ป้อมดำ
        หน่วยงาน   สพป.ลพบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 311 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นายบูรชาติ ศิริเป็ง
        หน่วยงาน   สพป.แพร่ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 364 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นายกัมปนาท ศรีเชื้อ นายสานิตย์ โลหะ นายมานะ กาศโอสถ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร นางสาวมณฑารพ กาศเกษม นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ นางสาวกัลยา สุรีย์ นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ นางนววรรณ วุฒิ นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา
        หน่วยงาน   สพป.แพร่ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 345 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883