[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเดือนนี้
939 คน
สถิติปีนี้
939 คน
สถิติทั้งหมด
43913 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายนิรันดร์ บุญศรี นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ นางสาวจันทิมา กุลศรี นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ นายชิตพล สะอาด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 42    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 989 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนด้วยวิธีผสานการชี้แนะ ทางปัญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

        ชื่อผู้วิจัย   นายสนั่น วงษ์ดี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 38    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 340 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Apps for Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

        ชื่อผู้วิจัย   นางพัชราวลัย ศรีรักษา
        หน่วยงาน   สพม. เขต 29    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 327 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราช วิทยานุกูล โดยใช้ชุดกิจกรรมจิตสาธารณะ

        ชื่อผู้วิจัย   นายวิโรจน์ เฉลยสุข นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ นางเกษร หนุ่ยจันทึก นางสาวนิสากร แก้วกิ่ง นางพรพิมล ทองอุ่น นางสาวรจนา เพ็งเก่ง นางสาวสุกัญญา วราพุฒ นางสาวสุภัสสร สิงห์โส นางสาวชลฤชา คะสาราช
        หน่วยงาน   สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 319 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในการทำวิจัยปฏิบัติการจากงานประจำ ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

        ชื่อผู้วิจัย    นายชัยสิทธิ เนรมิตร นายก้องธรรม มิตรดำรงค์ นางสุริศา ริมคีรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 17    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 305 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวพิจิกานต์ ศรีพิมาย
        หน่วยงาน   สพม. เขต 17    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 281 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

        ชื่อผู้วิจัย   นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
        หน่วยงาน   สพม. เขต 16    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 592 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883