[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Innovation Research วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
9 คน
สถิติเดือนนี้
219 คน
สถิติปีนี้
2613 คน
สถิติทั้งหมด
20472 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

 ชื่อผู้วิจัย

ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 163 

 ชื่องานวิจัย

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นางบุศราวดี หนูเสือ
 หน่วยงาน สพป.สงขลา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 104 

 ชื่องานวิจัย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์

 ชื่อผู้วิจัย

อรนุช มั่งมีสุขศิริ
 หน่วยงาน สพฐ.    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 27 

 ชื่องานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาแนวทางการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนประจำพักนอน ภาคเหนือ

 ชื่อผู้วิจัย

นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
 หน่วยงาน สพฐ.    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 495 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้แอพพลิเคชั่น GeoGebra ประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชื่อผู้วิจัย

วันเฉลิม บุญเกษม
 หน่วยงาน สพม. เขต 20    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 71 

 ชื่องานวิจัย

รายงานผลการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือโดยใช้กระบวนการ P D C A ในโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 ชื่อผู้วิจัย

นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
 หน่วยงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 76 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านสร้างหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร
 หน่วยงาน สพป.นครพนม เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 102 
จำนวน 17 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883