[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
 หน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 816 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

 ชื่อผู้วิจัย

พิมพา ตามี่
 หน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 1684 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สำนักงานเชตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 ชื่อผู้วิจัย

นายศิริพจน์ พรมหล่อ นางสาวจินตนา ครองยุทธ
 หน่วยงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 292 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ร่วมกับแอพพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาววัฒนศิริ ชมหมู่
 หน่วยงาน สพม. เขต 8    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 260 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

 ชื่อผู้วิจัย

นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง นางสาวศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี นางอำนวยพร สอิ้งทอง นางสุทธิรัก มหาเมฆ นางสาวเจติยา ดากระบุตร นายจักรพงศ์ พลายจั่น
 หน่วยงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 263 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

 ชื่อผู้วิจัย

นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด
 หน่วยงาน สพม. เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 213 

 ชื่องานวิจัย

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาววรัญญา นิลรัตน์
 หน่วยงาน สพม. เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 264 
จำนวน 32 หน้า<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883