[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
233 คน
สถิติปีนี้
15543 คน
สถิติทั้งหมด
42060 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWDL ในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน4 ค32102 เรื่องลำดับเลขคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 ชื่อผู้วิจัย

ฤทัยรัตน์ ไทยเลิศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 379 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เรื่องทวีปอเมริกาใต้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

 ชื่อผู้วิจัย

สมศักดิ์ โกฐาคาน
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 333 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

 ชื่อผู้วิจัย

สมศักดิ์ โกฐาคาน
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 302 

 ชื่องานวิจัย

การวินิจฉัยแนวคิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินตนเอง รายวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.4

 ชื่อผู้วิจัย

วรวัฒน์ ศีลบุตร
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 307 

 ชื่องานวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ชื่อผู้วิจัย

วิจิตตา อำไพจิตต์
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 288 

 ชื่องานวิจัย

พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ชื่อผู้วิจัย

วิจิตตา อำไพจิตต์
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 261 

 ชื่องานวิจัย

พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชื่อผู้วิจัย

วิจิตตา อำไพจิตต์
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 161 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883