[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนาการใช้เครื่องมือช่างโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 (แผนการเรียนช่าง) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวนันทวัน เกิดนอก
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 142 

 ชื่องานวิจัย

ปัญหาการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวประภา พิทักษ์ตติวงศ์
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 168 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 ชื่อผู้วิจัย

นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 224 

 ชื่องานวิจัย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

 ชื่อผู้วิจัย

วิจิตตา อำไพจิตต์
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2558
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 647 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 ชื่อผู้วิจัย

วรรณภา อ่างทอง
 หน่วยงาน สพม. เขต 27    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 679 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ชื่อผู้วิจัย

นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 341 

 ชื่องานวิจัย

รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 ชื่อผู้วิจัย

นายนิรันดร์ บุญศรี นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ นางสาวจันทิมา กุลศรี นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ นายชิตพล สะอาด
 หน่วยงาน สพม. เขต 42    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 897 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883