[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนด้วยวิธีผสานการชี้แนะ ทางปัญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

 ชื่อผู้วิจัย

นายสนั่น วงษ์ดี
 หน่วยงาน สพม. เขต 38    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 311 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Apps for Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 ชื่อผู้วิจัย

นางพัชราวลัย ศรีรักษา
 หน่วยงาน สพม. เขต 29    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 291 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราช วิทยานุกูล โดยใช้ชุดกิจกรรมจิตสาธารณะ

 ชื่อผู้วิจัย

นายวิโรจน์ เฉลยสุข นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ นางเกษร หนุ่ยจันทึก นางสาวนิสากร แก้วกิ่ง นางพรพิมล ทองอุ่น นางสาวรจนา เพ็งเก่ง นางสาวสุกัญญา วราพุฒ นางสาวสุภัสสร สิงห์โส นางสาวชลฤชา คะสาราช
 หน่วยงาน สพม. เขต 23    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 291 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในการทำวิจัยปฏิบัติการจากงานประจำ ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 ชื่อผู้วิจัย

นายชัยสิทธิ เนรมิตร นายก้องธรรม มิตรดำรงค์ นางสุริศา ริมคีรี
 หน่วยงาน สพม. เขต 17    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 277 

 ชื่องานวิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพิจิกานต์ ศรีพิมาย
 หน่วยงาน สพม. เขต 17    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 255 

 ชื่องานวิจัย

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 ชื่อผู้วิจัย

นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
 หน่วยงาน สพม. เขต 16    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 510 

 ชื่องานวิจัย

การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 ชื่อผู้วิจัย

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว นายภาณุวัชร แก้วลำหัด นางมันทนา รัตนะรัต นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ นายสันติ นาดี
 หน่วยงาน สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 161 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883