[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
233 คน
สถิติปีนี้
15543 คน
สถิติทั้งหมด
42060 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาติที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ชื่อผู้วิจัย

นายอุรชาติ หนูนุ่น นายปิยพงศ์ หนูดำ นางจินดาพร หนูดำ นางฟาริดา ด้วงดล
 หน่วยงาน สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 192 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน และการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพูนพิสมัย มีลาภ นางประภา ทั่วจบ นางกิตธีรา กอสุนทร นางสาวศิริกาญจน์ การตรง นางสาวมาลัยพร สระทองจันทร์
 หน่วยงาน สพม. เขต 8    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 278 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนบ้านสันดาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 ชื่อผู้วิจัย

นางศศิธร บุตรเมือง
 หน่วยงาน สพป.สมุทรสาคร    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 274 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม

 ชื่อผู้วิจัย

นางสิริรัชต์ แก้วงาม
 หน่วยงาน สพป.สมุทรสงคราม    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 356 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม นางยลรดี ทองธรรมชาติ นางสาวรอฮาหนี แดงเหม นางยูฮาหรา ศรีจันทร์
 หน่วยงาน สพป.สตูล    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 643 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 ชื่อผู้วิจัย

นายบรรพต แสนสุวรรณ
 หน่วยงาน สพป.สกลนคร เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 201 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการสอนแบบโครงการ ระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

 ชื่อผู้วิจัย

นางกนิษฐา สวยสด
 หน่วยงาน สพป.ลำปาง เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 196 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883