[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น(QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

 ชื่อผู้วิจัย

นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข
 หน่วยงาน สพป.นครราชสีมา เขต 7    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 367 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐาน บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มบ่อทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นายวิชิต เหลาทอง นางสาวกรรณิการ์ เด่นดวง นางเพ็ญศรี จิตจันทร์ นายเกรียงไกร อ่อนมิ่ง นายอภินันท์ ชมเชย
 หน่วยงาน สพป.ชลบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 172 

 ชื่องานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการสอนของครู โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ชื่อผู้วิจัย

นิภาพรบินสัน
 หน่วยงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 959 

 ชื่องานวิจัย

รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

 ชื่อผู้วิจัย

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ นางวรางค์ ราชนิยม นางสาวสาริยา ยอดวารี
 หน่วยงาน สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 388 

 ชื่องานวิจัย

การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นางอรวรรณ ป้อมดำ
 หน่วยงาน สพป.ลพบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 315 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นายบูรชาติ ศิริเป็ง
 หน่วยงาน สพป.แพร่ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 367 

 ชื่องานวิจัย

การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ นายสานิตย์ โลหะ นายมานะ กาศโอสถ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร นางสาวมณฑารพ กาศเกษม นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ นางสาวกัลยา สุรีย์ นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ นางนววรรณ วุฒิ นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา
 หน่วยงาน สพป.แพร่ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 350 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883