[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


อำพร อินทรีย์


ชื่อนวัตกรรม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
         innovation | เว็ปไซด์อ้างอิง| แชร์  เข้าชม 1681
ประเภทนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2553
ชื่อผู้พัฒนา อำพร อินทรีย์
หน่วยงาน โรงเรียนทุ่งช้าง   สังกัด   สพม. เขต 37
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์เฉพาะ
การสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 โดยทดลองช่วงวันวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ จำนวนเนื้อหาทั้งหมด 7 เรื่อง ใช้เวลา 26 ชั่วโมง และเก็บคะแนนระหว่างเรียนด้วยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นข้อทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และเมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการเก็บคะแนนหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเช่นกัน จำนวน 70 ข้อ ที่ผู้วิจัยให้ค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกไว้แล้ว พร้อมทั้งวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. โครงสร้างของโลก
2. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
3. ดิน
4. หิน
5. แร่
6. ทรัพยากรธรณีและการอนุรักษ์
7. น้ำ

การวัดและประเมินผล
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
ครูผู้สอนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ประกอบการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง จำนวน 7 เล่ม

ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
ควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ และมีคุณภาพตามข้อตกลงการวิจัย


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883