[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
นางเขมญดา ขจรธีกูล


ชื่อนวัตกรรม
จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง โดยกระบวนการ PLAHE
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | ไฟล์นวัตกรรม 2 | แชร์  เข้าชม 2856
ประเภทนวัตกรรม การเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2561
ชื่อผู้พัฒนา นางเขมญดา ขจรธีกูล
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์   สังกัด   สพป.สงขลา เขต 2
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาในสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาครบถ้วนต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ จากสาระต่าง ๆ กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาพื้นบ้าน กีฬาไทย และกีฬาสากล การเสริมสร้าง เสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งสามารถจัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อีก 7 กลุ่มสาระและยังนำไปจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเติมเต็มให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน
จากการดำเนินงานดังกล่าว ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนใน 4 ด้าน คือ ด้านการออกกำลังกาย ด้านสมรรถภาพทางกายนักเรียน ด้านโภชนาการและด้านสุขภาพจิต ซึ่งได้จัดให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบ้านชุมชนและท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่กันไปอย่างมีระบบ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้รับการคัดสรรอย่างเหมาะสมและถูกต้องในหลักการออกกำลังกายและกีฬา

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
ขั้นตอน วิธีดำเนินงาน
1. โดยศึกษา พ.ร.บ.การศึกษา และสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระหลักสูตร รู้ชัดเป้าประสงค์ และสภาพบริบทในองค์รวมหล่อหลอมเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
2. นำแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในแต่ละห้องเรียน
3. ได้ผลสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านบอกกีฬาแต่ละประเภทมาช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านและเฉพาะบุคคล
5. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-วัสดุอุปกรณ์
-สื่ออินเตอร์เน็ต
การวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ และทักษะกระบวน
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
การเป็นครูผู้สอนและได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบหัวหน้าสายชั้นและปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งสิ่งนั้นคือหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้จัดระบบสร้างสรรค์วิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนในการนำทักษะชีวิตไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อนฝูง และสามารถดำรงชีวิตร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883