[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
นายอุทัย ปลอดภัย


ชื่อนวัตกรรม
“WATPHO Model” to excellence
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | แชร์  เข้าชม 3886
ประเภทนวัตกรรม การบริหารจัดการ
ปีที่พัฒนา 2561
ชื่อผู้พัฒนา นายอุทัย ปลอดภัย
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์   สังกัด   สพป.สงขลา เขต 2
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขที่ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ซึ่งมีการบริหารสถานศึกษาโดยการนำนโยบายของต้นสังกัด สภาพบริบทของโรงเรียน สภาพความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน มาทำข้อตกลงร่วมและตั้งเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อปัจจัยของความสำเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาสถานศึกษาขยายโอกาสที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ข้าพเจ้า นายอุทัย ปลอดภัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ “WATPHO Model” to excellence ซึ่งมีเป้าหมายความสำเร็จที่มุ่งให้เกิดขึ้น 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรฐาน ครูมีคุณภาพ นักเรียนมีความสุข โดยมีชุมชนร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทั้ง 3 ประการด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นการพัฒนาในแต่ละประเด็น

วัตถุประสงค์เฉพาะ
การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรโดยใช้นวัตกรรม การบริหารโรงเรียน “WATPHO Model” to excellence มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งให้เกิดขึ้น 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรฐาน ครูมีคุณภาพ นักเรียนมีความสุข โดยมีชุมชนร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทั้ง 3 ประการด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นการพัฒนาในแต่ละประเด็น ผลที่เกิดขึ้น คือ โรงเรียนสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่วางไว้ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรฐาน ครูมีคุณภาพ นักเรียนมีความสุข ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด สภาพบริบทของโรงเรียน สภาพความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน


กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
นำนโยบายของต้นสังกัด สภาพบริบทของโรงเรียน สภาพความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน มาทำข้อตกลงร่วมและตั้งเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อปัจจัยของความสำเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาสถานศึกษาขยายโอกาสที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ข้าพเจ้า นายอุทัย ปลอดภัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ “WATPHO Model” to excellence ซึ่งมีเป้าหมายความสำเร็จที่มุ่งให้เกิดขึ้น 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรฐาน ครูมีคุณภาพ นักเรียนมีความสุข โดยมีชุมชนร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทั้ง 3 ประการด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นการพัฒนาในแต่ละประเด็น
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-คอมพิวเตอร์
-โปรเจคเตอร์
-อินเตอร์เน็ต

การวัดและประเมินผล
-ผลจากการใช้นวัตกรรมทำให้โรงเรียนมีมาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพ นักเรียนมีความสุข
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
-ศึกษนิเทศก์ให้คำปรึกษา
-ครูเข้าร่วมกิจกรรม
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883