[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


นางสาวนันทวัน เกิดนอก


ชื่อนวัตกรรม
การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเรือนเครื่องใช้ จากวัสดุธรรมชาติ ขับเคลื่อนด้วยหลัก PDCA Cycle ร่วมกับการใช้work instruction ในรายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (แผนการเรียนช่าง)
         innovation | แชร์  เข้าชม 295
ประเภทนวัตกรรม การเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2562
ชื่อผู้พัฒนา นางสาวนันทวัน เกิดนอก
หน่วยงาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม   สังกัด   สพม. เขต 4
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน จากการศึกษาสาเหตุของปัญหา พบว่ารูปแบบและวิธีการเรียนการจัดกิจกรรมการ เรียนสอนในปัจจุบันไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเก่งคิดเก่งทำหรือการฝึกปฏิบัติชิ้นงานด้วยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่รู้จักการวางแผนการปฏิบัติ ตรวจสอบ หรือประเมินผลงาน และการปรับปรุงแก้ไข ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาวิธีการสอนต่างๆที่สามารถสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเรือนเครื่องใช้ จากวัสดุธรรมชาติ ขับเคลื่อนด้วยหลัก PDCA Cycle ร่วมกับการใช้work instruction ในรายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (แผนการเรียนช่าง)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อสร้างนวัตกรรมรูปแบบการสอนที่ใช้งานได้จริง 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (แผนการเรียนช่าง) ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม ก่อนเรียน และหลังเรียน 3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนวิชาการออกแบบและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
-
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-
การวัดและประเมินผล
-
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
-
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883