[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
นิตยา จุ้ยนวล


ชื่อนวัตกรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจคงทนในการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | ไฟล์นวัตกรรม 2 | แชร์  เข้าชม 177
ประเภทนวัตกรรม การเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2562
ชื่อผู้พัฒนา นิตยา จุ้ยนวล
หน่วยงาน โรงเรียนตลาดบางคูลัด   สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 1
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ ที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบสืบเสาะ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริง บนความแตกต่างระหว่าบุคคล
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
-
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883