[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด


ชื่อนวัตกรรม
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์)
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | แชร์  เข้าชม 1273
ประเภทนวัตกรรม การบริหารจัดการ
ปีที่พัฒนา 2564
ชื่อผู้พัฒนา นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์)    สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
การประเมินโครงการ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
พัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
CIPP Model
สื่อและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์)
การวัดและประเมินผล
เพื่อประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิตของโครงการ

บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
ผู้ประเมิน
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883