[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
นางสาวพรทิพย์ พุจารย์


ชื่อนวัตกรรม
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model)
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | ไฟล์นวัตกรรม 2 | แชร์  เข้าชม 381
ประเภทนวัตกรรม การบริหารจัดการ
ปีที่พัฒนา 2563
ชื่อผู้พัฒนา นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี   สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 3
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
มุ่งประเมินในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1) การประเมินบริบท (Context Evaluation)
2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
การวัดและประเมินผล
รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
-
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883