[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
1153 คน
สถิติปีนี้
17413 คน
สถิติทั้งหมด
60387 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้แอปพลิเคชัน QUIZIZZ

        นวตกร   นายมนัสวี อุตรภาศ
        หน่วยงาน   โรงเรียนปากพนัง  สังกัด   สพม. เขต 12    ปีที่พัฒนา   2564
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 373

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) วิชาสังคมศึกษา พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

        นวตกร   นายสมศักดิ์ โกฐาคาน
        หน่วยงาน   โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัด   สพม. เขต 4    ปีที่พัฒนา   2563
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 305

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจคงทนในการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

        นวตกร   นิตยา จุ้ยนวล
        หน่วยงาน   โรงเรียนตลาดบางคูลัด  สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 1    ปีที่พัฒนา   2562
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 179

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

        นวตกร   รัตนาภรณ์ จันทร์พล
        หน่วยงาน   โรงเรียนตลาดบางคูลัด  สังกัด   สพฐ.    ปีที่พัฒนา   2563
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 148

        ชื่อนวัตกรรม  การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563

        นวตกร   นายสุวิทย์ กังแฮ
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านโคกชะแง้  สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1    ปีที่พัฒนา   2563
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 263

        ชื่อนวัตกรรม  รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

        นวตกร   นายพรพิษณุ ทองคำ
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)  สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 1    ปีที่พัฒนา   2563
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 296

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบ HERO Model

        นวตกร   อนุศิริ ชิณศรี
        หน่วยงาน   โรงเรียนวัดเสาธงนอก  สังกัด   สพป.สมุทรปราการ เขต 2    ปีที่พัฒนา   2562
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 343
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883