[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
ว่าที่ ร.ท.พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ. (2556). การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดทักษะทางคณิตศาสตร์
 
  เข้าชม 4809 | แชร์   
 
บทคัดย่อ
1. คำถามวิจัย
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดทักษะทางคณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
3. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

3. สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80 / 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต โดยใช้ชุดฝึกทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 45 คน
เครื่องมือที่ใช้
5.1 ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5.2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

ช่วงเวลาการทดลอง
มี.ค.56 - ก.ค.56
การวิเคราะข้อมูล
1. สถิติในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ
1.1 หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ
1.2 หาค่าเฉลี่ยของคะแนนต่าง ๆ
1.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4 หาค่าร้อยละ
1.5 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลโดยใช้วิธีของกูดแมน และชไลเดอร์
2. สถิติในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
2.1 การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2.2 การคำนวณหาค่าความยาก (p)
2.3 การหาค่าอำนาจจำแนก (r)
2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
3. สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้คะแนนสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ t – test แบบ Dependent5. ผลการวิจัย
1.1 ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้ชุดฝึกทักษะพบว่า ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพ 86.37 / 80.22
1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 ดัชนีของประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต มีค่าเท่ากับ 0.72 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 72
1.4 นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48

6. การใช้ประโยชน์


7. แหล่งทุน/รางวัลที่ได้รับ


 


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883