[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
นายจักรพันธ์ นาทองไชย. (2563). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
 
  บทคัดย่อ | ทฤษฎี | เข้าชม 340 | แชร์   
 
บทคัดย่อ
1. คำถามวิจัย
-
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ตามเกณฑ์ E1/E2 เทากับ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

3. สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาก่อนเรียน
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้

ช่วงเวลาการทดลอง

การวิเคราะข้อมูล

5. ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ทั้งหมด 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหา การลบ เล่มที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณ เล่มที่ 4 โจทย์ปัญหาการหาร และ เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน กระบวนการในการฝึกทักษะเป็นไปตามกระบวนการของโพลยา โดยใช้ เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล มาช่วยในขั้นตอนการวางแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ ขั้นที่ 2 วางแผนโดยการวาดรูปบาร์โมเดล ขั้นที่ 3 แสดงวิธีทำและลงมือคำนวณ ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ
1.2 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยรวมมีความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก ( x= 4.35 , S.D. =0.27)
1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค การวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กับนักเรียนจำนวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเทากับ 85.47/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่า ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( x= 3.80 , S.D. = 0.66)

6. การใช้ประโยชน์
1. ได้แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอื่นๆ ที่มีลักษณะเนื้อหาที่คล้ายๆ กัน
2. ได้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ และช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น
3. ครูสามารถนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่มีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ และใช้เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนมีความรู้ ความสามารถให้รู้มากยิ่งขึ้น
4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน และเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ นำขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้


7. แหล่งทุน/รางวัลที่ได้รับ
ตัวเอง

 


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883