[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด. (2564). รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์)
                 บทคัดย่อ
  เข้าชม 952 | แชร์   


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883