[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
18 คน
สถิติเดือนนี้
672 คน
สถิติปีนี้
7161 คน
สถิติทั้งหมด
25020 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

        ชื่อผู้วิจัย   นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ นางวรางค์ ราชนิยม นางสาวสาริยา ยอดวารี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 12    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 78 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางอรวรรณ ป้อมดำ
        หน่วยงาน   สพป.ลพบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 77 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นายบูรชาติ ศิริเป็ง
        หน่วยงาน   สพป.แพร่ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 78 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นายกัมปนาท ศรีเชื้อ นายสานิตย์ โลหะ นายมานะ กาศโอสถ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร นางสาวมณฑารพ กาศเกษม นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ นางสาวกัลยา สุรีย์ นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ นางนววรรณ วุฒิ นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา
        หน่วยงาน   สพป.แพร่ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 69 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 75 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สำนักงานเชตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นายศิริพจน์ พรมหล่อ นางสาวจินตนา ครองยุทธ
        หน่วยงาน   สพป.อุบลราชธานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 97 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ร่วมกับแอพพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววัฒนศิริ ชมหมู่
        หน่วยงาน   สพม. เขต 8    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 53 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883