[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
28 คน
สถิติปีนี้
6848 คน
สถิติทั้งหมด
73100 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์
 หน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 4 

 ชื่องานวิจัย

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์
 หน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 183 

 ชื่องานวิจัย

ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์
 หน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 245 

 ชื่องานวิจัย

การประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านดอนใหญ่

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวบุศรินย์ จะแรมรัมย์
 หน่วยงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 33 

 ชื่องานวิจัย

รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

 ชื่อผู้วิจัย

นายกำธร ศรีแสน
 หน่วยงาน สพป.ปัตตานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 75 

 ชื่องานวิจัย

รายงานประเมินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

 ชื่อผู้วิจัย

นายกำธร ศรีแสน
 หน่วยงาน สพป.ปัตตานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 108 

 ชื่องานวิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

บำเพ็ญ หนูกลับ
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2565
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 106 
จำนวน 80 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883