[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
39 คน
สถิติเดือนนี้
283 คน
สถิติปีนี้
4979 คน
สถิติทั้งหมด
31496 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 30 

 ชื่องานวิจัย

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 22 

 ชื่องานวิจัย

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 36 

 ชื่องานวิจัย

ชุดการเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาหุ่นยนต์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 325 

 ชื่องานวิจัย

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชื่อผู้วิจัย

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 489 

 ชื่องานวิจัย

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

 ชื่อผู้วิจัย

ธนเสฏฐ สุภากาศ
 หน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 372 

 ชื่องานวิจัย

การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อพัฒนานักเรียนในรายวิชาการตลาดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 ชื่อผู้วิจัย

ศศิเพ็ญ คงสุข
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 33 
จำนวน 31 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883