[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
2 คน
สถิติปีนี้
7001 คน
สถิติทั้งหมด
73253 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ปีการศึกษา 2564

 ชื่อผู้วิจัย

นางสุภาพร แสงวุธ
 หน่วยงาน สพป.ปทุมธานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2565
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 97 

 ชื่องานวิจัย

รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนธารทองพิทยาคม

 ชื่อผู้วิจัย

นายไพฑูรย์ บุญปัน
 หน่วยงาน สพฐ.    ปีที่สำเร็จ   2565
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 137 

 ชื่องานวิจัย

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นต้นกล้าดี มีคุณธรรม นำสังคมของนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย

 ชื่อผู้วิจัย

นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง
 หน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 102 

 ชื่องานวิจัย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

บำเพ็ญ หนูกลับ
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 80 

 ชื่องานวิจัย

รายงานโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ตามแนวทางอารยเกษตร โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

 ชื่อผู้วิจัย

นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท
 หน่วยงาน สพม. เขต 27    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 155 

 ชื่องานวิจัย

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

 ชื่อผู้วิจัย

นพดล ธรรมใจอุด
 หน่วยงาน สพฐ.    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 727 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ Inquiry Cycle : 5ES และใช้สื่อผสมในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 ชื่อผู้วิจัย

นางจรรยา ศรศรี
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 232 
จำนวน 83 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883