[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเดือนนี้
1157 คน
สถิติปีนี้
17417 คน
สถิติทั้งหมด
60391 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนวัดเจริษราษฎร์ ปีการศึกษา 2561-2562

 ชื่อผู้วิจัย

นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ
 หน่วยงาน สพป.สงขลา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 128 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจคงทนในการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ชื่อผู้วิจัย

นิตยา จุ้ยนวล
 หน่วยงาน สพป.นนทบุรี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 139 

 ชื่องานวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

รัตนาภรณ์ จันทร์พล
 หน่วยงาน สพฐ.    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 181 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 ชื่อผู้วิจัย

นายจักรพันธ์ นาทองไชย
 หน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 342 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะตีมศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

พิพิธชัย สร้อยชมภูพงศ์
 หน่วยงาน สพม. เขต 22    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 302 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำของนักเรียน โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

 ชื่อผู้วิจัย

นางจิรนันท์ แก้วจันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 หน่วยงาน สพป.มหาสารคาม เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 239 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้ตอนบน

 ชื่อผู้วิจัย

กรวรรณ ยืนนาน
 หน่วยงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 131 
จำนวน 77 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883