[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล


ชื่อนวัตกรรม
การพัฒนาหนังสือประกอบสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR application)
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | ไฟล์นวัตกรรม 2 | แชร์  เข้าชม 896
ประเภทนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2558
ชื่อผู้พัฒนา ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
หน่วยงาน สพฐ.   สังกัด   สพฐ.
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
ปัจจุบันความก้าวหน้าของระบบเทคโนดลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบการศึกษาจะช่วยให้การออกแบบพัฒนา และการใช้นวัตกรรมการศึกษา กลายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สำคัญ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น การพัฒนารูปแบบการนวัตกรรมการเรียนรู้ได้มีการปรับเปลี่ยนไปหลายรูปแบบโดยเฉพาะที่เรียกว่า เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี AR มาใช้ร่วมกับหนังสือ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งการใช้เทคนิคสร้างภาพเสมือนผสานโลกจริงนั้นจะเป็นการนำเสนอผ่านมัลติมีเดียทั้งภาพ เสียง และเอฟเฟคต์ต่างๆ ในรูปแบบสามมิติ จะช่วยดึงดูดความสนใจ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กไทยสนใจเรียนรู้ และเข้าใจการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และเป็นการพลิกโฉมการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านหนังสือประกอบสื่อการเรียนรู้ AR application โดยการประยุกต์ใช้สอนภาษาอังกฤษประกอบหนังสือนิทานพื้นบ้านไทย
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ AR application ให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ AR application โดยการประยุกต์ใช้สอนภาษาอังกฤษประกอบหนังสือนิทานพื้นบ้านไทย
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1. ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR application สำหรับจัดทำสื่อการเรียนรู้
2. การทบทวนองค์ความรู้/ทฤษฎี/ผลงานที่มีมาก่อน (Literature Review)
3. รวบรวมเนื้อหาสำหรับจัดทำสื่อการเรียนรู้เบื้องต้น
4. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์แท็บเล็ต
5. การประเมินผลสื่อการเรียนรู้
6. สรุปผลการประเมินสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ จัดทำข้อเสนอแนะและจัดทำรายงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
เกาะหนูเกาะแมว AR application
การวัดและประเมินผล
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ AR application
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อจัดทำเครื่องมือซอฟแวร์ที่ให้ครู/ผู้สอน ผู้ปกครองสามารถจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR อย่างง่าย ได้ด้วยตนเอง
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
ครู/ผู้สอน/ผู้ปกครอง ควรแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน สำหรับการใช้งานสื่อการเรียนรู้ AR application ในครั้งแรก ทั้งนี้ ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับการใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ในการใช้ครั้งแรกอาจจะยังใช้งานไม่สะดวก เนื่องจากหันมุมกล้องไม่ได้ตรงกับตำแหน่งก็ทำให้ไม่เกิดภาพ เสียง หรือ ไม่สามารถ Interactive ได้


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883