[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
อรนุช มั่งมีสุขศิริ


ชื่อนวัตกรรม
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ จากบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ ประกอบภาพยนตร์สั้น
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | แชร์  เข้าชม 498
ประเภทนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2562
ชื่อผู้พัฒนา อรนุช มั่งมีสุขศิริ
หน่วยงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   สังกัด   สพฐ.
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาบทเรียนความสำเร็จของครูและนักเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ครูที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ รวมทั้งคุณลักษณะและทักษะของนักเรียนที่จะเป็นนักประดิษฐ์ ประกอบกับการศึกษาทฤษฏี หลักการการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำเป็นแนวทางให้ครูทุกโรงเรียน ได้ศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการสร้างนักประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถผลิต คิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรม เตรียมการรองรับความเป็นประทศไทย 4.0 ยุคของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทการจัดการเรียนรู้ให้กับครูระดับมัธยมศึกษานำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยพัฒนา ( R&D) มีขั้นตอนดังนี้
1. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์
2. การสังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และสังเคราะห์คุณลักษณะและทักษะของนักเรียนที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และโครงการประกวดหุ่นยนต์ ระหว่าง ปี 2559-2560
3. ประชุมระดมสมอง (Brainstorming) กำหนดกรอบการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์
4.การดำเนินงานสร้างและพัฒนานวัตกรรมประเภทเอกสารหนังสือ
5. การสร้างและพัฒนาภาพยนตร์สั้น ประกอบเรื่องเล่าของครูและผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
6. การศึกษาคุณภาพนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินคุณภาพสื่อหนังสือ ในเนื้อหาและความเป็นประโยชน์
และประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
สื่อประสม : หนังสือประกอบภาพยนตร์สั้น
การวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากคำถามท้ายบทเรียน
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
บทบาทครู ครูวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศึกษาหนังสือประกอบภาพยนตร์สั้นแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ ฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ และให้คิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
ไม่มี


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883